O nás

Sme advokátska kancelária pôsobiaca predovšetkým na území Oravy a severného Slovenska s ambíciou expandovať aj do ostatných lokalít Slovenskej republiky. Našim hlavným mottom je individuálny a empatický prístup ku každému klientovi s cieľom zabezpečiť mu zákonným spôsobom ochranu jeho práv a to v maximálnej možnej miere.

Vedenie kancelárie

JUDr. Dušan Serek

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo ukončil v roku 2008 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrice. V roku 2010 mu bol udelený titul doktor práv „JUDr“ a to po úspešnom absolvovaní rigorózneho konania na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Popri vysokoškolskom štúdiu sa venoval odbornej praxi a odborným stážam vo viacerých orgánoch verejnej správy (Správa katastra Tvrdošín, neskôr katastrálny odbor Okresného úradu Tvrdošín, živnostenský odbor Okresného úradu Námestovo, advokátske kancelárie v Trstenej a Dolnom Kubíne).
V rámci svojej odbornej praxe advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii v Dolnom Kubíne sa zameriaval najmä na komplexné poskytovanie právnej služby v oblasti pozemkového práva a to tak sporového ako aj nesporového. Do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou kanceláriou bol zapísaný v novembri 2013 a to po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok. Ako samostatný advokát pôsobí od novembra 2013 až do súčasnosti. Právnu službu poskytuje aj v anglickom jazyku. Ovláda aj taliansky a španielsky jazyk.

Zameranie kancelárie

Vo svojej praxi sa zameriavame na poskytovanie právnej služby najmä v oblasti pozemkového práva – spisovanie zmlúv a iných právnych úkonov, prešetrovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vysporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a to tak súdne, ako aj mimosúdne. Ďalej sa venujeme oblasti občianskeho práva a civilného sporového práva a správneho súdneho procesu. Svojich klientov zastupujeme v konaniach pred súdmi, správnymi orgánmi, ako aj ostatnými orgánmi verejnej správy. V rámci obchodného práva sa zameriavame na právo obchodných spoločnosti (zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, likvidácia), ako aj na obchodné záväzkové právo (vypracovanie obchodných zmlúv a ostatných právnych úkonov, vymáhanie peňažných pohľadávok). Našich klientov zastupujeme aj v konaniach pred Ústavným súdom SR (individuálne sťažnosti voči rozhodnutiam orgánov verejnej správy, ako aj voči prieťahom v súdnom konaní) a Európskym súdom pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu.