Skip to main content

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť JUDr. Dušan Serek advokátska kancelária, s.r.o., IČO 47258781, so sídlom Hattalova 373/3, 029 01 Námestovo (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  adresa: JUDr. Dušan Serek advokátska kancelária, s.r.o., IČO 47258781, Hattalova 373/3, 029 01 Námestovo
  email: advokat@judrserek.sk
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe odoslanie kontaktného formulára.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  – plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
  – oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
  – Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  – Získanie kontaktných údajov na zaslanie odpovede a komunikáciu, o ktorú bol prevádzkovateľ požiadaný cez kontaktný formulár
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  – po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  – zaisťujúce služby prevádzkovania webstránky a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webstránky,
  – zaisťujúce marketingové služby.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
  – právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  – právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  – právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  – právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  – právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.5.2018.